โปรแกรมโครงสร้าง 1
(struc-1)

     ศึกษา และปฏิบัติ หลักการการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาที่ทำงานภายใต้วินโดว์ Visual Basic Delphi Visual C++ เพื่อให้รู้จักการกำหนดคุณสมบัติ(Property) Method การโปรแกรมคำสั่งตามเหตุการณ์ (Event-Driven Programming) Class and Objects การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance)