วงจรพัลส์และดิจิตอล
(วงจรพัลส์และดิจิตอล)

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ อินดิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์  ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอปแบบต่างๆ การกำหนดสัญญาณเกตต่างๆ หน่วยความจำ ระบบตัวเลข การลดรูปคณิตศาสตร์ทางลอจิก การเข้ารหัส การถอดรหัส การนับ การแสดงผล ไดอะแกรมต่างๆ ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆในงานพัลส์และดิจิตอล เช่น วงจร Matrix 3 CHANNEL วงจรแปลงรูปสัญญาณ SQUARE/RAM วงจรแคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ มัลติไวเบรเตอร์ ไทม์เมอร์ วงจรนับ วงจรกำเนิดสัญญาณ

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่างๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า
  2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรพัลส์ และการทำงานของระบบวงจรดิจิตอลเบื้องต้น
  3. เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจรพัลส์สวิตชิง และวงจรดิจิตอลแบบต่างๆ
  4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในวงจรพัลส์และดิจิตอล
  5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

 คะแนนเต็ม                                                                                 100        %

แบ่งเป็น

- กิจนิสัย                                                                                     20    %

- สอบเขียนคำศัพท์                                                                   10    %

- ทำใบงานในห้อง                                                                   30    %

- ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย                                                                         5    %

- สอบทฤษฎี                                                                            10    %

- สอบปฏิบัติ                                                                                  20      %

- ทำแฟ้มสะสมผลงาน                                                                     5    %

 

สอนโดย   ครูปราณทิพย์            ชนวีร์จารุณัฐ  

                  เบอร์โทร                   081-8613392