การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Process Control and Instrumentation Industry)

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติ การวัดอุณหภููมิ ระดับ อัตรการไหล ความดัน การควบคุมกรรมวิธี  หลักการของกรรมวิธีแบบต่อเนื่องโมเดลทางคณิตศาสตร์็ของระบบ คุณสมบัติของกรรมวิธีในทางทฤษฎีและปฏิบัติ อุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย  อุปกรณ์ควบคุม   อุปกรณืแปลงสัญญาณ  การปรับแต่งตัวควบคุม การใช้คอมพิวเตอร์จำลองการควบคุมกรรมวิธี  การวัดและควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์