การสร้างเว็บเพจ
(การสร้างเว็บเพจ)

ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา ต่อไปนี้

          1. ภาษา HTML           2. ภาษา XML

          3. ภาษา JAVA            4. ภาษา PHP

          5. โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสําเร็จรูปตามความต้องการขององค์กร

โดยให้ครอบคลุมสาระสําคัญต่อไปนี้

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ เว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป การทดสอบการทํางานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ