การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา
(Android)

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีพกพา ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices) ลักษณะเฉพาะทางของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Application)  การใช้โปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ  และการทำธุรกรรมบนอุปกรณ์พกพา  กรณีศึกษา