คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
(computer)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ  การใช้โปรแกรมตารางงาน การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน  การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การใช้งานอินเทอร์เน็ต