ฝึกงาน
(training)

นักศึกษาออกฝึกงานในถานประกอบการ ระยะเวลา ๙ สัปดาห์