การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(eCAD)

ออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์