โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
(มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ  การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ  การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล