การพัฒนาเว็บเพจขั้นสูง
(PHP)

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจให้มีความสามารถที่สูงขึ้น  ในด้านการติดต่อกับฐานข้อมูล โดยผ่านระบบ CGI การใช้ภาษา  Script เช่น VB Script, Java Script ,PHP ในการเพิ่มความสามารถของเว็บเพจ การทำ (Multimedia) และ (Interactive) บนเว็บเพจได้  การพัฒนาระบบ Virtual Reality markup Language (VRML) บนเว็บเพจ