การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
(การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลกิจการ  การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบ

การลงบัญชี การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ  การออกรายงาน  การจัดทำงบการเงิน

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินคา