การเขียนโปรแกรมภาษาซี
(ภาษาซี)

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซี  ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น หลักการของภาษาซี  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดำเนินการนิพจน์  วิธีการและคำสั่งต่างๆ  ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน การสร้างไฟล์  การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน