การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(อนุรักษ์พลังงาน)

                ศึกษาการใช้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระบบการใช้พลังงานเทคนิคการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม