โทรคมนาคมเบื้องต้น
(Telecommunication)

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม  สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  หลักการสื่อสารข้อมูลแบบแอนาลอกและดิจิตอล  การสื่อสารทางโทรศัพท์   วิทยุ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ไมโครเวฟ  การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง  หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล  ISDN  ( Integrated  Service  Digital  Network )  และโปรโตคอล (Protocol)