การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
(HTML)

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา hypertext markup Language (HTML) โครงสร้างของการเขียน HTML  ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์  การจัดและการแต่งข้อความ การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า  การจัดสร้างเฟรม  การใส่เทคนิคพิเศษด้วย DHTML การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload  เว็บเพจ