บทเรียนออนไลน์: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชาทั้งหมด 
ประยุกต์ใช้โปรแแกรมสื่อประสม
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพาข้อมูล
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจข้อมูล
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (Flash)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูล
การพัฒนาเว็บเพจขั้นสูงข้อมูล
การสร้างเว็บไซต์Guest accessSelf enrolment
การสร้างเว็บเพจข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมข้อมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาซีข้อมูล
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTMLข้อมูล
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจข้อมูล