บทเรียนออนไลน์: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Courses 
ประยุกต์ใช้โปรแแกรมสื่อประสม
การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพาInformation
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจInformation
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ (Flash)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอInformation
การพัฒนาเว็บเพจขั้นสูงInformation
การสร้างเว็บไซต์Guest accessSelf enrolment
การสร้างเว็บเพจInformation
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมInformation
การเขียนโปรแกรมภาษาซีInformation
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTMLInformation
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจInformation