บทเรียนออนไลน์: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • นักศึกษาออกฝึกงานในถานประกอบการ ระยะเวลา ๙ สัปดาห์

  • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1

  • โครงการ สำหรับจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

  • การจัดการระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย

  •      ศึกษา และปฏิบัติ หลักการการเขียนโปรแกรมในลักษณะ GUI (Graphic User Interface) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาที่ทำงานภายใต้วินโดว์ Visual Basic Delphi Visual C++ เพื่อให้รู้จักการกำหนดคุณสมบัติ(Property) Method การโปรแกรมคำสั่งตามเหตุการณ์ (Event-Driven Programming) Class and Objects การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance)

  •      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนและผังงาน ภาษาโครงสร้าง ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
    ที่จัดอยู่ในประเภทภาษาโครงสร้าง โดยเลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ชนิดข้อมูล และรูปแบบของการกำหนดข้อมูลค่าคงที่ ตัวแปร การสร้างฟังก์ชั่นหรือโปรแกรมย่อย การควบคุมการทำงานของโปรแกรม(Control Statements)  อาร์เรย์ สตริง พอยเตอร์ ข้อมูลแบบโครงสร้าง การจัดการแฟ้มข้อมูล และการแสดงผลบนจอภาพในรูปแบบของเท็กซ์และกราฟิกโหมด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาระดับสูงที่จัดอยู่ในประเภทโครงสร้าง Pascal หรือ C การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ในงานอาชีพ

Skip Navigation