บทเรียนออนไลน์: หลักสูตรฝึกอบรม
  •      สหกิจศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จากการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน ในสถานศึกษากับการเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และปรับบทบาทของสถานศึกษา ในการให้ความสำคัญกับความต้องการ (need) และความพึงพอใจของสถานประกอบการ ส่งผลให้เกิดภาคีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา กับภาคธุรกิจเอกชนและตลาดการจ้างแรงงาน

    Guest access: หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาSelf enrolment: หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
Skip Navigation